Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Download de voorwaarden.